1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 1. HealthiNut’: HealthiNut, gevestigd aan de Sint Annastraat 198-C, 6525 GX te Nijmegen, met als KvK-nummer 66378184.
 2. Dienst’: de door HealthiNut uit te voeren dienst, eventueel gespecificeerd in een overeenkomst.
 3. Klant’: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met HealthiNut. Overkoepelende term voor Consument en Niet-consument.
 4. Consument’: een natuurlijke of rechtspersoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 5. Niet-consument’: een natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 6. Aanbod’: ieder schriftelijk aanbod aan Klant door HealthiNut.
 7. ‘1-op-1 Coaching: 1-op-1 coachingsessies om een gezonde leefstijl te bereiken.
 8. Groepscoaching: overkoepelende term voor de door HealthiNut gegeven groepscoachtrajecten zoals Selflove Journey om zelfliefde te bereiken en overige.
 9. Cursus’: overkoepelende term voor de door HealthiNut gegeven trainingen, cursussen, webinars, livedagen, workshops, lezingen, online- en groepsprogramma’s en andere soortgelijke opleidingsactiviteiten.

2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van HealthiNut en iedere overeenkomst tussen HealthiNut en Klant. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met HealthiNut, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 2. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.
 3. De toepasselijkheid van eventuele (andere) algemene of (inkoop)voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Klant.
 5. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

3. Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Klant een Aanbod van HealthiNut heeft aanvaard. Ingeval van bestellingen via de webwinkel komt de overeenkomst pas tot stand, nadat HealthiNut een bevestiging heeft verstuurd. Zolang deze niet is verzonden, kan klant de overeenkomst kosteloos ontbinden.
 2. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in een offerte c.q. factuur opgenomen aanbod is HealthiNut daaraan niet gebonden.
 3. Indien Klant een Consument is, kan Klant een overeenkomst die op afstand is gesloten gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. HealthiNut mag Klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

4. Uitvoering

 1. HealthiNut voert de overeenkomst uit naar beste kunnen en met inachtneming van de toepasselijke wet- en (beroeps)regelgeving.
 2. HealthiNut bepaalt de wijze waarop de overeenkomst wordt uitgevoerd en door welke medewerker(s).
 3. HealthiNut heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door een derde partij.

5. Herroepingsrecht

 1. Consument heeft het recht om de aankoop zonder opgave van reden te retourneren, binnen 14 dagen nadat de producten zijn ontvangen of de diensten zijn besteld. HealthiNut mag Consument vragen naar de reden van herroeping, maar mag Consument niet verlichten tot het opgeven van de reden(en) tot herroeping.
 2. Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer HealthiNut de producten op maat heeft gemaakt, de producten beperkt houdbaar zijn, of sprake is van andere door de wet uitgesloten producten of diensten, zoals omschreven in artikel 6:230p van het Burgerlijk Wetboek.
 3. Consument mag het product tijdens de bedenktijd slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat voor de beoordeling van het product vereist is. Bij overtreding hiervan zal de waardevermindering van het product bij klant in rekening worden gebracht.
 4. De kosten voor de retourzending komen voor rekening van de consument.
 5. HealthiNut zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping de betaalde gelden, inclusief de kosten voor de heenzending, vergoeden aan Consument.

6. Prijzen

 1. Prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.
 2. HealthiNut is gerechtigd tot verhoging van deze prijzen, bijvoorbeeld in geval van wijziging of aanvulling van de overeenkomst.

7. Betaling

 1. Betaling door Klant van de aan HealthiNut verschuldigde bedragen dient, zonder dat Klant recht heeft op enige aftrek, korting, opschorting of verrekening, te geschieden in ieder geval binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van HealthiNut.
 2. Als Klant niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Klant van rechtswege in verzuim en is HealthiNut gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.
 3. Als Klant niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Klant gehouden tot vergoeding van alle daadwerkelijk door HealthiNut gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.
 4. Als Klant niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Klant gehouden tot vergoeding van alle daadwerkelijk door HealthiNut gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.

8. Algemene informatie Cursussen

 1. Dit artikel is ook van toepassing op trainingen, workshops, lezingen en andere gelijkende opleidingsactiviteiten van HealthiNut. In het vervolg zal slechts het woord ‘Cursus’ worden gebruikt om deze opleidingsactiviteiten te omvatten.
 2. Alle Cursussen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
 3. HealthiNut behoudt zich het recht om, indien vereist, de locatie te veranderen.
 4. Inschrijving voor een Cursus is slechts definitief na een schriftelijke bevestiging van HealthiNut.
 5. HealthiNut heeft het recht de Cursus door een derde te laten uitvoeren, mits de kwaliteit niet hiervan niet wijzigt.
 6. Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een Cursus is zonder toestemming van HealthiNut niet toegestaan. De deelnemer is niet gerechtigd cursusmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan HealthiNut toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.
 7. Klant verplicht zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij tijdens de Cursus ontvangt en waarvan Klant het vertrouwelijke karakter moet begrijpen.
 8. HealthiNut is tussen de sessies door op werkdagen tussen 09.00 uur en 18.00 uur bereikbaar voor vragen van Klant, indien Klant vastloopt in de Cursus. HealthiNut zal binnen 48 uur reageren. De zaterdag, zondag en vakantiedagen dienen niet in de hiervoor genoemde termijn worden gerekend.

9. Opzeggingen Cursus en 1-op-1 Coaching

 1. Consumenten kunnen een voor bepaalde tijd gesloten overeenkomst tot het aanbieden van een Cursus of het aanbieden van 1-op-1 Coaching te allen tijde opzeggen.
 2. Bij opzeggingen hebben Consumenten slechts recht op teruggave van het bedrag voor zover er nog geen toegang is verschaft tot digitale materialen of werkzaamheden zijn verricht. Voor zover er al werkzaamheden zijn verricht of Klant toegang heeft gekregen tot digitale materialen, kan er geen geld worden uitgekeerd.
 3. Tussentijdse opzegging is uitgesloten voor Klanten die geen Consument zijn.
 4. Consument kan geplande 1-op-1 coachsessies tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van de sessie via mail annuleren. Indien later wordt geannuleerd, komt de sessie te vervallen en heeft Klant geen recht op teruggave van (een deel van) het cursusgeld of een vervangende sessie, wegens reeds gemaakte kosten en reeds ingeplande tijd. Indien de sessie op tijd wordt geannuleerd, is het mogelijk een vervangende sessie in te plannen. Hierbij dient Klant rekening te houden met een wachttijd van twee tot drie weken.
 5. Een ingeplande Cursus kan door Klant tot vijf werkdagen voor aanvang van de Cursus kosteloos worden geannuleerd. Indien hierna wordt geannuleerd, is Niet-consument het gehele cursusgeld verplicht te betalen. Consument is verplicht de reeds gemaakte onkosten conform art. 7:406 BW en bedongen loon in de zin van art. 7:411 BW te betalen, voor zover dit minder is dan de afgesproken cursusgelden.
 6. Ingeval van een meerdaagse Cursus, heeft Consument het recht om de Cursus tussentijds op te zeggen. Klant is bij tussentijdse opzegging verplicht de onkosten, die verbonden zijn aan de uitvoering van de Cursus, en een naar redelijkheid vast te stellen deel van het loon, te vergoeden. Niet-Consument kan de Cursus niet meer opzeggen.

10. Opzegging Groepscoaching

 1. Een Groepscoaching is een meerdaagse groepscoaching traject, gepland over 4 tot 6 maanden. Bestaande uit meerdere online coach-sessies met daarbij online modules, die Klant zelf dient te voltooien. Pas na voltooiing van een module, is het weer mogelijk een volgende sessie bij te wonen. 
 2. Indien Klant de geplande sessies niet kan bijwonen, komt de sessie te vervallen en heeft Klant geen recht op teruggave van het cursusgeld of een vervangende sessie, wegens reeds gemaakte kosten en reeds ingeplande tijd.
 3. Consument is gerechtigd de Groepscoaching tussentijds op te zeggen. Bij tussentijdse opzeggingen hebben Consumenten slechts recht op teruggave van het bedrag voor zover er nog geen toegang is verschaft tot digitale materialen of werkzaamheden zijn verricht. Voor zover er al werkzaamheden zijn verricht of Klant toegang heeft gekregen tot digitale materialen, kan er geen geld worden uitgekeerd.
 4. Indien Klant zich ongepast of onprofessioneel gedraagt of Klant anderszins ernstig verwijtbaar handelt voor, na of tijdens de Groepscoaching, is HealthiNut gerechtigd de Groepscoaching met onmiddellijke ingang op te zeggen. Klant is de gemaakte onkosten en een naar ratio vast te stellen loon verschuldigd aan HealthiNut. Sprake van zodanig gedrag is sprake bij bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend:
  1. Valse beschuldigingen;
  2. Ongepaste benaderingen naar opdrachtnemer, andere deelnemers, binnen of buiten de werkzaamheden;
  3. Fysieke of verbale misdragingen.

11. Beroepsgeheim

 1. HealthiNut heeft beroepsgeheim en zal de gedeelde informatie van Klant met niemand delen.
 2. HealthiNut verplicht zich ertoe alle door Klant gegeven informatie op een juiste en veilige manier te bewaren. 

12. Intellectueel eigendom

 1. Het uitvoeren van de overeenkomst door HealthiNut houdt niet tevens in de overdracht van intellectuele eigendomsrechten die eventueel bij HealthiNut rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de overeenkomst behoren toe aan HealthiNut.
 2. Indien HealthiNut het redelijke vermoeden heeft dat de intellectuele eigendomsrechten worden geschonden, behoudt HealthiNut zich het recht voor de toegang van Klant tot online cursussen en andere digitale materialen te beperken of ontnemen.

13. Aansprakelijkheid

 1. HealthiNut is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat HealthiNut is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid HealthiNut bekend was.
 2. Indien het uitvoeren van de overeenkomst door HealthiNut leidt tot aansprakelijkheid van HealthiNut jegens Klant of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de overeenkomst door HealthiNut in rekening gebrachte kosten. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag welke door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
 3. HealthiNut is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. HealthiNut wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheden en aanspraken af van Klant en derden die door het gebruik van goederen of uitvoering van werkzaamheden (lichamelijke en geestelijke) schade hebben opgelopen.
 5. HealthiNut is niet aansprakelijk wanneer het ten gevolge van een overmachtssituatie zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen, noch kan het niet gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien HealthiNut daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 6. HealthiNut is uitsluitend aansprakelijk voor schade die Klant lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van HealthiNut.

14. Wijzigingsbeding

 1. HealthiNut kan de algemene voorwaarden te allen tijde eenzijdig wijzigen. HealthiNut dient deze gewijzigde voorwaarden zo snel mogelijk aan haar klanten te versturen bij een wijziging.
 2. Consument heeft het recht de overeenkomst bij wijziging van de algemene voorwaarden op te zeggen, indien door de wijziging de prestatie die hij ontvangt wezenlijk afwijkt van de afgesproken prestatie.

15. Toepassing

 1. Op elke overeenkomst tussen HealthiNut en Klant is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen HealthiNut en Klant worden beslecht bij de bevoegde rechter van de rechtbank van het arrondissement waarin HealthiNut is gevestigd.

 

HealthiNut – Sint Annastraat 198-C, 6525 GX te Nijmegen – KvK: 66378184 – 1 januari 2022